Vedtægter

§1

Institutionens navn er: Den Selvejende Institution BIO Huset, adr. Torvet 6, 8464 Galten.

§2

Formålet er primært at huset drives som biograf. Bestyrelsen forestår husets drift og kan iværksætte andre kulturelle arrangementer, herunder udbrede forståelsen af og kendskabet til musikkens kunst ved bl.a. at afholde koncerter. Huset stilles mod et nærmere fastsat vederlag til rådighed for samvær, teater, film, musik, udstillinger, mødeaktiviteter og anden kulturel virksomhed.

§3

Som medlemmer optages alle personer fra 15 år med interesse for BIO Huset. Medlemsskabet giver en række fordele og rabatmuligheder. Medlemsskabet er personligt.

Herudover optages foreninger, skoler og institutioner som medlemmer som dog ikke opnår ret til rabat og medlemstilbud. Medlemsskabet er først gyldigt, når indbetaling af kontingent er sket. Kontingentet fastsættes hvert år ved den ordinære generalforsamling. Kontingentet, der opkræves for et kalenderår ad gangen, skal være betalt 8 dage inden den ordinære generalforsamlings afholdelse. Det første kontingent er kun gældende for resten af det år, hvor indmeldelse sker. Medlemmer i kontingent-restance efter den ordinære generalforsamlings afholdelse, kan uden nærmere henvendelse slettes som medlem.

§4

Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden den 1. april.

Stk. 1

1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
5. Fremlæggelse af arbejdsprogram frem til næste generalforsamling.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor.
9. Valg af 2 interne revisorer og 2 suppleanter.
10. Eventuelt.

Stk. 2

Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i lokale aviser. Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 og 6 på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ethvert medlem har ret til ved henvendelse til formanden at få tilsendt kopi af eventuelt indkomne forslag.

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert enkelt medlem har én stemme.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Beslutning om ændring af vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Ændringer af disse vedtægter skal forelægges for Skanderborg Kommune jvf. indgået driftsaftale.

Referenten udfærdiger et referat over forsamlingens forløb. Referatet underskrives af referenten samt dirigenten.

§5

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt Skanderborg Byråd eller et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker det, eller mindst 20% af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske herom. Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling.

§6

For at være valgbar til bestyrelsen skal man være gyldigt medlem af foreningen Den selvejende institution BIO Huset og desuden være myndig. Bestyrelsen hvoraf flertallet skal være bosiddende i Skanderborg Kommune, består af 6 - 8 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Det skal tilstræbes at formand og kasserer ikke er på valg det samme år. Suppleanter indtræder i bestyrelsen med det valgte medlems turnus.

Ved valghandlingen er følgende regler gældende: Forud for valghandlingen afgøres det, ved forslag fra bestyrelsen og/eller salen, hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges jævnfør § 6. Er der ved selve valghandlingen flere kandidater end der skal vælges, kan hvert medlem anføre det antal navne, som der skal vælges bestyrelsesmedlemmer.

Stemmeberettigede er kun medlemmer, der senest 8 dage før generalforsamlingen har indbetalt kontingent for det år, hvor generalforsamlingen afholdes.

I forbindelse med generalforsamlingen afgør dirigenten suverænt eventuelle tvivlsspørgsmål, som der ikke er taget højde for i lovene.

Bestyrelsen varetager institutionens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål. Det påhviler således bl.a. bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til husets aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og indstilling til byrådet om fastsættelse af lejesatser, at ansætte og afskedige daglig leder samt at udarbejde årlige regnskaber, herunder fastlægge budgetter for driften.

Bestyrelsen giver bemyndigelse til formand og kasserer, hver for sig, eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, at tegne foreningen i forhold til offentlige myndigheder, og når der skal indgås aftale med eksterne leverandører og partnere. Alle aftaler skal inden da være besluttet på et bestyrelsesmøde og der kan max. disponeres over 25.000 kr.

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Beslutning om optagelse af lån træffes af generalforsamlingen. Væsentlige ændringer af bygninger og drift iværksættes første efter aftale med byrådet j.v.f. indgået driftsaftale.

Et eventuelt driftsoverskud ved BIO Huset tilfalder institutionen og vil i passende omfang være at anvende til imødegåelse af eventuelt underskud samt til hensættelse til nye investeringer og udbygning af biografens aktiviteter.

§7

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte en eller flere arbejdsgruppe(r) bestående af medlemmer og/eller repræsentanter for institutioner og foreninger i Skanderborg Kommune som har interesse for BIO Huset.

§8

Den til institutionens oprettelse og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlig og private tilskud, indsamlinger, arrangementer, evt. belåning, indtægter ved udlejning af lokaler, entré mv. Institutionens midler, herunder evt. overskud der ikke går til den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter eller anbringes i overensstemmelse med de for anbringelse af umyndige midler gældende regler.

§9

Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status samt de af generalforsamlingens folkevalgte revisorers bemærkninger til den ordinære drift, revideres før den ordinære generalforsamling af registreret eller statsautoriseret revisorer. Regnskabet fremsendes til byrådet. Bestyrelsen udarbejder årlige budgetter, som fremsendes til byrådets orientering

§10

Til ophævelse af institutionens virksomhed kræves 2/3 flertal af samtlige fremmødte medlemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med 1 måneds mellemrum.

I tilfælde af institutionens ophør overføres formuen og indkøbt inventar til Skanderborg Kommune, der anvender midlerne til kulturelle formål i kommunen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling onsdag den 23. marts 1994, afholdt i Galten Bio med ca. 100 fremmødte.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 29.3.95 - samt efterfølgende ekstraordinære generalforsamling jvf. vedtægternes §5 stk. 2, afholdt den 18.03.95.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 17.03.97-samt efterfølgende ekstraordinære generalforsamling jvf. vedtægternes §5 stk. 2 afholdt den 09.04.97.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 23.03.98.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 22.marts 1999

Ændret på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2006 med ikrafttrædelse 1. januar 2007

Ændret på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2007

Ændret på den ordinære generalforsamling den 31. marts 2008

Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. marts 2017